Avís legal

Dades empresa

L'ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS KM0
AV. SARRIA, 56 LOCAL 3
08029 BARCELONA
NIF: G67271874
TEL. 600977299

Dades personsals

Les dades de caràcter personal facilitades a L'ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS KM0.cat seran tractades amb el grau de protecció legalment requerit, segons el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Aquestes dades seran incorporades a una base de dades gestionada sota la responsabilitat de L'ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS KM0, creada per a facilitar als usuaris la utilització dels serveis oferts per aquesta, així com per a informar-los sobre els productes i serveis que puguin ser del seu interès. Es prendran les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne el mal ús, l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat i la sostracció per part de tercers, com a usuari podrà en tot moment exercitar els drets que la llei li confereix relatius a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la cessió de les seves dades al fitxer de propietat exclusiva de L'ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS KM0 enviant un e-mail a: info@km-0.cat

 

Tots els drets estan reservats
Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges i qualsevol altre material, són propietat de L'ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS KM0. La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda en el lloc web (incloent el disseny, configuració i format del lloc web) que es realitzi sense autorització constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel•lectual.
L'ús de qualsevol informació continguda en el web és d'exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix o ho usa, excloent a L'ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS KM0 de cap conseqüència, mal o perjudici que pogués derivar-se de l'accés o ús de la informació. L'ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS KM0 no és fa responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquesta web.

 

L'ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS KM0 està registrada a la Oficina Española de Patentes y Marcas en compliement amb les disposicions establides en la vigent Llei 17/2001 del 7 de Desembre de Marques, concedint el dret exclusiu a l'Associació agrària de joves argricultors de Barcelona el seu ús exclusiu d'explotació de marca (veure annex Registre de marca dins del Projecte KM0).

L'ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS KM0 no adquireix cap responsabilitat per causa de problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja sigui a través del web de L'ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS KM0.cat o de webs de tercers, i exclou i declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d'informació entre usuaris a través de la xarxa Internet.

L'ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS KM0 no es responsabilitza que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web, per la impossibilitat d'accedir-hi o dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts, generats amb la finalitat d'obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.